Nhân viên vệ sinh duy trì hàng ngày

NHÂN VIÊN VỆ SINH DUY TRÌ HÀNG NGÀY

Công việc vệ sinh hàng ngày (daily) cần được chú trọng và thực hiện liên tục, thường xuyên đối với đối với những cơ quan, tổ chức ...